Menu
Sepet

Tüm ürünler resmi Eczaneler'den gönderilmektedir

Mağaza Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Sözleşme, Caferağa Mah. Moda Cad. No:110/30 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Farmago  Sağlık Ürünleri (Necdet Doğruer) (Bundan sonra “Farmago ” olarak anılacaktır.) ile ................................................................. adresinde mukim ............................................................. (Bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır.) arasında, ......................... tarihinde imzalanmıştır.

1.2. Farmago  ve Satıcı işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. Farmago , Farmago .com.tr alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Farmago   Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, Farmago  tarafından yönetilmekte olan Farmago .com.tr alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’dan satış yapmak, Farmago  ise Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

2.3. İşbu Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde Farmago  ya da Farmago  belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Farmago  tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Farmago  işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı’ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

3. TANIMLAR

Alıcı:

Farmago  ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişi, tacir veya tüzel kişileri ifade eder.

Hizmet:

Alıcı ve Satıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Farmago  tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı:

Websitesi’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Sanal Mağaza:

Farmago  Websitesi üzerinde Farmago  prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı:

Farmago  ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Satıcı Ofisi:

Satıcı’nın, Farmago  tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

Websitesi:

Mülkiyeti Farmago  ya ait olan ve Farmago  işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu Farmago .com.tr alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

4. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı; Websitesi üzerinde gerçekleştireceği satışlarda ve bununla sınırlı olmaksızın bütün işlemlerde; Farmago   Üyelik Sözleşmesi, Farmago   Satış Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bununla sınırlı olmaksızın Websitesi üzerinde yer alan bütün koşullara/metinlere ve yürürlükteki bütün mevzuata uygun olarak hareket edeceğini, işbu Sözleşme’ye ek olarak Farmago   Üyelik Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi ve Websitesi’deki diğer bütün koşullar/metinlerde yer alan bütün düzenlemelerin de Satıcı açısından bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.2.  Satıcı; üyelik aşamasında ve/veya üyelik süresi boyunca Farmago   tarafından talep edilen bütün bilgi ve belgeleri doğru ve güncel şekilde Farmago  ’ya sunmakla ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Farmago ’ya bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4.3. Satıcı, Websitesi’ne üye olduğu esnada Websitesi’nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur. Satıcı, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Websitesi üzerinde Üyelik Hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan Farmago  ’u haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Websitesi’deki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, yetkilisini Farmago  ’a geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile Farmago  ’a herhangi bir talep yöneltmesi halinde Farmago  ’un, bütün zararlarını Sözleşme’nin 6.2 numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Farmago  ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur.

4.6. Satıcı ayrıca, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5 ’inin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve Farmago ’ya karşı sorumludur.

i)Ürünler’i Websitesi’de listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, Ürünler’in tüm mevzuata uygun olarak piyasaya sunulduğunu ve/veya satıldığını ve/veya ithal edildiğini, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, satılmasının herhangi bir mevzuat hükmü uyarınca yasaklanmadığını, orijinal olduğunu/sahte olmadığını, ilanda ve ürünün üzerinde belirtilen tüm niteliklere uygun olduğunu, ii) Ürünler’e ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu, iii) Ürünler’de kullandığı/kullanacağı marka, logo ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir haklarını ihlal etmediğini, iv) yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Ürünler’e ilişkin bilgileri, özellikleri, tavsiye edilen tüketim tarihlerini ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Farmago  ’un bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, Ürünler’e ilişkin marka, özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, Alıcılar’ı yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını; Websitesi’de katalog halinde tanımlı ürünlerden herhangi birini satışa çıkarmak istediğinde, satacağı Ürün’ün katalogda belirtilen tüm özellik ve şartlarını sağlayacağını ve katalogdan seçtiği ürünle birebir aynı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7.Satıcı, son kullanma tarihi (SKT) ve/veya Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) 30 günden az olan ürünleri satışa sunmayacaktır. Hukuki cezai sorumluluklar satıcıya aittir.

4.8. Satıcı, Ürünler’in tedarikini ve Alıcı’ya teslimini, Farmago   Üyelik Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi ve işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünler’in herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü kişilerden Ürünler’in satışı ile ilgili gelecek her türlü şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir. Satıcı, iş günleri içerisinde saat 15:00’ya kadar aldığı siparişlerin ilgili Alıcı’ya sevkiyatını, aynı iş günü içerisinde başlatacaktır.

Ürünler’in tedarik/teslim edilememesi ve/veya ayıplı/eksik teslim edilmesi sebebiyle Farmago  ’un herhangi bir zararı doğması halinde, Satıcı Sözleşme’nin 7,5 numaralı maddesi doğrultusunda bu zararı derhal tazmin edecektir.

İade koşulları; satıcının sorumluluğundadır. Bedelini satıcı ödemekle yükümlüdür. Ticari itibarın korunması açısından Farmago  iade halinde ödemeyi gerçekleştirir. Satıcının gelecek alacaklarından mahsup edilir.

4.9. İşbu kurumsal üyelik sözleşmesi fesih edilmesi halinde dahi satıcının sorumlulukları 6 ay boyunca devam eder.

4.10. Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası’nın Farmago .com.tr sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel Farmago ’ya tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.11. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette Farmago  kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

4.12. Satıcı, ödeme hizmetlerini iyzico ve/veya paytr tarafından sunulduğu kabul eder ve ödeme hizmetleri sözleşmesine uygun davranmayı taahhüt eder.

 

Farmago  tarafından işletilmekte olan websitesi üzerindeki ödeme hizmetleri iyzico ve/veya paytr tarafından sunulmaktadır. iyzico, bu kapsamda hem Farmago  hem Satıcı hem de Alıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri uyarınca ödeme hizmeti verecektir. Bu kapsamda iyzico, İnternet Sitesi’nden Alıcı’nın, sipariş verdiği mal veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine veya ifa edildiğine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde onayının alınmasına veya üst sürenin dolmasına kadar Alıcı’dan tahsil edilen parayı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutacak, Alıcı onayına veya süre bitimine müteakip Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

 


5. FARMAGO  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Farmago   Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Farmago   bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin Farmago  tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

5.2. Farmago   6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de Farmago   Satıcı tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Farmago   Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Farmago  ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

 

5.3. Satıcı’nın, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca Alıcı’ya bir Ürün’e dair bedel iadesi gerçekleştirmesi gereken durumlarda (ayıplı Ürün, iptal vb. herhangi bir sebeple), söz konusu bedel, henüz Farmago   tarafından Satıcı’ya aktarılmamış ise, Satıcı’ya aktarılmayarak Farmago   tarafından tutulacak ve akabinde Alıcı’ya iade edilecektir. Bu durumlarda, Sözleşme’nin 6.1. numaralı maddesinde belirtilen süre uygulanmayacaktır.

Belirtilen durumlarda, söz konusu bedel Farmago   tarafından Satıcı’ya aktarılmış ise, Satıcı, kendisine aktarılmış olan bu bedeli, talep üzerine, derhal ve def’aten ilgili Alıcı’ya ve/veya ilgili Alıcı’ya aktarılmak üzere Farmago  ’a iade edecektir. Satıcı’nın belirtilen bedelleri derhal iade etmemesi halinde, Farmago  ’un, bu bedelleri Satıcı’nın Websitesi üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış/kazanacak olduğu bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup etme hakkı saklıdır.

5.4. Farmago  Satıcı’nın Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun Farmago ’dan herhangi bir tazminat talep edemez.

6. MALİ HUSUSLAR

6.1. Satıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. Farmago  tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları aşağıda yer almaktadır.

 

I-)Farmago , Site üzerinde Satıcı tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin %8,85(KDV ve banka hizmet bedeli dahil) oranında komisyona hak kazanacaktır. Farmago , işbu maddede belirtilen komisyon oranını değiştirmek istediği takdirde, komisyon oranı değişikliğini e-posta yoluyla yazılı olarak Satıcı’ya bildirecektir. Satıcı’nın komisyon değişikliğine sözlü veya yazılı olarak onay vermesi veya değişikliğin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde değişikliğe ilişkin herhangi bir cevap vermemesi ve Site’yi kullanmaya da devam etmesi halinde, Taraflar’ın değişiklik üzerinde mutabık kaldığı kabul edilecek olup, Satıcı’nın sonraki satışlarında belirtilen komisyon oranı uygulanacaktır.

II-)Farmago , ödeme hizmetlerini satın alınan ürün/hizmetlerin tahsilatını iyzico aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Böylece site üzerinde gerçekleştirilen elektronik ticaretin güvenirliğini sağlamaktadır. Farmago  nun Ürün bedellerinin satıcı yerine tahsil etmesi, hiçbir surette satıştan sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir.

III-)Farmago , ürün veya hizmetin teslim edilmesinden itibaren 15 gün sonunda satıcının hesabına komisyon tutarları düşüldükten sonra satıcının belirttiği IBAN ve/veya hesap numarasına iletilmesini sağlayacaktır.

 

 6.2. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.3. İşbu Sözleşme’nin Madde 7.5’i uyarınca, Farmago   maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı’nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı’dan bizzat tahsil edebilir.

7. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

7.1. İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

7.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin Farmago  tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar Farmago  tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar’a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

7.3. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

7.4. Taraflar işbu Sözleşme’nin EK-4’ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Farmago  Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Farmago  Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Farmago  Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

7.5. Satıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Satıcı Ofisi’nde ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle Farmago  doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Farmago  herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Farmago  söz konusu hakkını kullanması Farmago  Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Farmago  Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

7.6. Satıcı, Farmago  aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Farmago  kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde Farmago  temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, Farmago  herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, Farmago  Satıcı’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, Farmago   Satıcı’nın Farmago  hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcı’ya haber vermeksizin bloke edebilir.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

8.1. Satıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Farmago  gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, Farmago  belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

8.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Farmago  tarafından (i) Satıcı’nın Farmago  Websitesi’ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, (ii) Satıcı Ofisi (https://pazaryeri.com/) ekranında duyurulması veya (iii) Websitesi’nde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3. Şüpheye mahal vermemek adına, Farmago  Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcı’ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Farmago  tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Farmago  tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Farmago  tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

8.4. Satıcı, Farmago  tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin Farmago  Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

8.5. Taraflar, Satıcı’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcı’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Satıcı’nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

8.6. Karşı Taraf’ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme’nin Madde 8.5’i uygulanacaktır.

9. GİZLİLİK

9.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

9.2. Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve alıcı Taraf’ın, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. Farmago  Gizli Bilgiler’i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar’a iletebilme hakkı saklıdır.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1. Farmago  markası ve logosu, Farmago  mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Farmago  tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Farmago  mülkiyetindedir. Satıcı, Farmago  veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Farmago  izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, Farmago  mobil uygulamasının ve Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

10.2. Satıcı, Farmago  mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Farmago  ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Farmago   üçüncü kişilerin veya Farmago  fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5’inin uygulanacağını kabul eder.

10.3. Farmago   Websitesi ve Farmago  mobil uygulaması üzerinde gösterilen faaliyetlerde fikri mülkiyet haklarına itibar edilmesine ve bu konuda herhangi bir ihlal olmamasına azami önem göstermektedir. Bu nedenle, gerek Websitesi gerekse Farmago  mobil uygulaması üzerindeki sahte ürünler ve diğer her türlü marka ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin bir uzlaşma mekanizması yaratabilmek ve Satıcılar’ının yargı makamları önünde yaşayabileceği sorunları en aza indirgeyebilmek adına bir Marka Koruma Merkezi (“Merkez”) oluşturmuştur. Merkez, Websitesi üzerinden markasının veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri süren hak sahiplerinin şikayetlerini kabul ederek, bu şikayetleri inceleyecektir. Şikayeti yerinde görmesi halinde tarafları uzlaştırabilmek adına Satıcı ile iletişime geçerek ihlale sebep olan içeriği kaldırmasını talep edebilecek ve söz konusu Satıcı’nın bilgilerini şikayet sahibine iletebilecektir. Farmago  incelemeyi gerçekleştirebilmek adına ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, söz konusu Merkez’in amacı Websitesi üzerinde gerçekleşebilecek fikri mülkiyet ihlallerinin uzlaşmacı yollarla çözümüne aracılık etmektedir. Merkez, Farmago  söz konusu durumlarda bir karar mercii olarak hareket ettiği ya da sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanamaz.

11. MÜCBİR SEBEP

11.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

12.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

13. MUHTELİF HÜKÜMLER

13.1. Delil sözleşmesi. Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Farmago  veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

13.2. Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

13.3. Sözleşme’nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.

13.4. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13.5. Sözleşme’nin Devri. Satıcı, Farmago  önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

13.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

8 SAYFADAN OLUŞAN 13 MADDELİK SÖZLEŞMEYİ OKUDUM ANLADIM İMZALAYIP KAŞELEDİM.

 

 

Tarih          :

Adı Soyadı :

Kaşe           :

Softomi